Dødsbobehandling

Når et dødsfald sker, opstår der mange spørgsmål: Hvem betaler for begravelsen? Skal boet behandles som uskiftet bo, privat skifte eller som bobestyrerbo? Hæfter arvinger for afdødes eventuelle gæld? Hvad gør vi, hvis vi ikke er enige om tingene? Bliver boet skattepligtigt? Er boet allerede nu insolvent eller kan boet blive insolvent under bobehandlingen, f.eks. hvis en fast ejendom ikke kan sælges med overskud? Alle disse spørgsmål og mange flere kan vi hjælpe med at svare på.

Et dødsbo kan behandles på flere forskellige måder.

 • Boudlæg
 • Ægtefælleudlæg
 • Uskiftet bo
 • Privat skifte
 • Forenklet privat skifte
 • Bobestyrerbo (Et insolvent bo behandles altid som bobestyrerbo)

Skifteretten kan vejlede om valg af bobehandlingsform, men bistår ikke med selve bobehandlingen. Vi tager os af alle former for bobehandling. Kontakt os gerne for at høre hvad vi kan hjælpe med.

Advokat Birgitte B. Andersen er autoriseret bobestyrer ved Retten i Helsingør.

ooOoo

 

Når dødsboet bliver udleveret fra Skifteretten foretager advokaten / bobestyrer sig bl.a. følgende:

 

 1. Undersøger om afdøde havde oprettet testamente, fremskaffer testamente og gennemgår dette /disse
 2. Proklama indrykkes i Statstidende
 3. Postspærring etableres
 4. Fremskaffer adgang til afdødes skattemappe
 5. Fremskaffer adgang til afdødes e-boks
 6. Fremskaffer forsikringsoversigt
 7. Opsiger afdødes konti (medmindre der er konti med særlige fordelagtige vilkår)
 8. Opretter en særskilt bokonto, hvor alle aktiver og passiver indgår
 9. Foretager evt. en besigtigelse af afdødes bolig for at danne sig et indtryk af værdien af indboeffekter/løsøre samt medtager personlige papirer til brug for bobehandingen
 10. Undersøger forhold omkring evt. motorkøretøjer f.eks. gæld
 11. Opsiger abonnementer/aftaler – beder om ristorno overføres til bokonto
 12. Arvingsundersøgelse evt. i Rigsarkivet/Landsarkivet
 13. Udfærdigelse af gældbog (oversigt over anmeldte betalingskrav)
 14. Indkalder arvinger til 1. bomøde, medmindre dette allerede er afholdt. Bomøder kan afholdes enten som fysiske møder eller via Teams.

 

1. bomøde

På 1. bomøde vil arvingerne blive orienteret om boets behandling, tidshorisonter, og der vil ske registrering af aktiver og passiver pr. møde-datoen. Arvingerne er sammen med bobestyrer/advokaten med til at planlægge, hvorledes der skal forholdes med aktiver herunder f.eks. ejendom, værdipapirer, indbo m.v.

Efter bomødets afholdelse vil bobestyrer/advokaten udarbejde et bomødereferat (kun i bobestyrerboer, medmindre andet aftales), således at alle arvinger og bobestyrer/advokaten for de privatskiftende arvinger er enige om beslutningerne, der blev truffet på bomødet.

 

Proklama

Når proklama er udløbet (8 uger fra kundgørelsen i Statstidende), udarbejder bobestyrer/advokaten en åbningsstatus, der er en opgørelse over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen. Hvis afdøde var gift ved dødsfaldet, og afdøde efterlader sig delingsformue, skal åbningsstatus også indeholde den længstlevende ægtefælles andel af fællesboet. Dette er således ikke den endelige boopgørelse. Åbningsstatus sendes til Skattestyrelsen og Skifteretten.

Skattestyrelsen har en frist på 3 måneder til at rejse krav om ændring af skatteansættelsen for indkomståret forud for dødsåret og dermed kræve restskat.

 

Løbende ekspeditioner

Opdatering af gældbog for at konstatere, om boet er solvent / bliver insolvent.

Korrespondance og telefonsamtaler med ejendomsmæglere, banker, skifteretten, skattestyrelsen, arvinger, forsyningsselskaber m.v.

 

Skat

Såfremt boet bliver skattepligtigt, skal der tillige udarbejdes en dødsboselvangivelse. Denne udarbejdes af bobestyrer/advokaten evt. i samarbejde med en revisor. Boet vil være skattepligtigt, hvis enten nettoformue eller boets aktiver pr. skæringsdagen overstiger kr. 3.070.101,00 (2022-tal – reguleres hver den 1. januar). Såfremt der er en længstlevende ægtefælle eller tidligere afdøde ægtefælle (dobbelt-bo), er grænsen kr. 6.140.202,00 (2022-tal – reguleres hver den 1. januar). Hvis blot en af beløbsgrænserne er overskredet, er boet skattepligtigt. Boets skatteprocent er 50 %. Der kan ske fradrag i den beregnede skat afhængig af valg af skæringsdag med et bundfradrag max. 12 måneder 6.200,00 (2022-tal – reguleres hver den 1. januar) samt et fradrag på kr. 2.300,00 (2022-tal – reguleres hver den 1. januar) pr. måned fra 1. januar i dødsåret til dødsdagen (mellemperiodeselvangivelse).

 

Boopgørelse og afslutning

Når alle aktiver er realiseret, og alle forhold i øvrigt er på plads, bliver der udarbejdet en boopgørelse, som fremsendes til arvingernes gennemgang og godkendelse. I bobestyrerbo sker der samtidig indkaldelse til afsluttende bomøde.

I boopgørelsen vil boafgiften (tidl. arveafgift) blive beregnet. Livsarvinger betaler 15 % i boafgift. En ægtefælle betaler ikke boafgift. Øvrige arvinger betaler – udover de 15 %, en tillægsboafgift på 25 %. Før beregning af boafgift fratrækkes et bundfradrag (2022-tal – reguleres hver den 1. januar): kr. 312.500,00 pr. dødsbo. Hvis der skiftes i forbindelse med længstlevende ægtefælles død, er bundfradraget dobbelt.

Såfremt alle arvinger i bobestyrerbo kan godkende boopgørelsen, vil det afsluttende bomøde blive aflyst, og boopgørelsen med bilag vil blive fremsendt til Skifteretten og Skattestyrelsen. I privatskiftende bo underskriver arvingerne en godkendelseserklæring, hvorefter boopgørelsen sendes til Skifteretten og Skattestyrelsen, når alle arvinger har godkendt.

Myndighederne har herefter op til 3 måneder at godkende boopgørelsen i.

Når bobestyrer/advokaten har modtaget godkendelse fra Skifteretten (boafgiftsberegning) og Skattestyrelsen (godkendelse af værdiansættelserne), vil arven blive udbetalt, boafgiften vil blive betalt, og boet anses dermed for kan afsluttet.

 

Varighed af boets behandling

Varigheden af boets behandling afhænger i høj grad af, hvor lang tid f.eks. det tager at få en mulig ejendom afhændet samt mulige øvrige problemstillinger i boet.

Hvis boet behandles som privat skifte, skal boopgørelse være indsendt til Skifteretten og Skattestyrelsen senest 15 måneder efter dødsfaldet med skæringsdag senest 1 år efter dødsfaldet.

Hvis boet behandles som et bobestyrerbo, er fristen 2 år fra dødsfaldet – med mulighed for forlængelse.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os