Ejendomsadministration

Ejendomsadministrationen har en direkte mail: administration@andersen-advokater.dk

ANDERSEN ADVOKATER har mangeårig erfaring med administration af ejerforeninger – såvel små som store. Endvidere har ANDERSEN ADVOKATER erfaring med administration af bl.a. ældreboliger og har bistået med rådgivning fra opførelse heraf, diverse godkendelser og udlejning. Administration af private udlejningsejendomme for såvel udlejere med få lejemål, som for udlejere med mange lejemål, er et område ANDERSEN ADVOKATER kan tilbyde.

 

ANDERSEN ADVOKATER lægger stor vægt på en personlig kontakt – dels med menige medlemmerne af foreningen og dels med bestyrelsen. Administrator, d.v.s. advokaten og de medarbejdere, der i det daglige håndterer administrationen, kender ejendommen og har evt. sammen med et eller flere bestyrelsesmedlemmer, besigtiget denne – for på den måde skabes et tættere og mere personligt forhold, som ofte er medvirkende til at problemer nemmere kan håndteres og løses. Der er plads til at man ringer for et godt råd og der er plads til at man kommer forbi kontoret for en uformel drøftelse om et emne eller et problem.

 

Administrationsaftalen udarbejdes individuelt efter ønske og behov og kan f.eks. omfatte følgende:

 

  1. I forhold til foreningens medlemmer :

1.1 Opkrævning af fællesudgifter og andre betalinger via Nets ( foreningens abonnement )

1.2 Registrering af indbetalinger

1.3 Udarbejdelse af restancelister

1.4 Udsendelse af betalingspåkrav ( rykkergebyr tilkommer administrator)

1.5 Overdragelse af sager til inkasso, som efter påkrav fortsat ikke er betalt

 

  1. Betalinger

2.1 Alle faste betalinger fortages efter fornøden kontrol og forudgående aftale med bestyrelsen om

hvilke betalinger, der regnes som faste.

2.2 Andre betalinger fortages iht attestation fra bestyrelsen

 

  1. Bogføring og afstemninger

3.1 Oprettelse af kontoplan

3.2 Månedlig kontering og bogføring af ind- og udbetalinger

3.3 Bogføringsrapporter – internt brug

3.4 Årsafslutning og bogføring af efterposteringer

3.5 Klargøring og overlevering af regnskabs- og bilagsmateriale til revisor

3.6 Kontrol af primo poster til nyt regnskabsår

3.7 Opbevaring af bogføringsmateriale 5 år

3.8 Kvartalsbalance sendes til bestyrelsen

 

  1. Regnskabsaflæggelse og budget

4.1 Afstemning af samtlige konti til foreningens revisor med henblik på revisors udarbejdelse af

årsregnskab

4.2 Udarbejdelse af budget i samarbejde med bestyrelsen, en gang årligt. Herunder rådgivning

vedr. eventuel regulering af fællesudgifter

 

  1. Sekretariatsservice

5.1 Modtagelse og behandling af telefoniske, skriftlige og personlige henvendelser

5.2 Rådgivning til bestyrelsen i forbindelse med de af aftalen omfattede ydelser

5.3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

5.4 Forberedelse af og deltagelse i den ordinære generalforsamling

5.5 Fremlæggelse af regnskab og budget, hvis revisor ikke deltager i generalforsamlingen

5.6 Udarbejdelse af og udsendelse af referat fra generalforsamling

5.7 Kontakt med kontorets ”handyman” for evt. løsning/løsningsforslag/kontakt til håndværker vedr.

praktiske forhold inden for normal kontortid.

 

  1. Forbrugsregnskaber

6.1 Fremsendelse af vand- og varmeregnskabsinfo til målerfirma

6.2 Fremsendelse af vand- og varmeregnskab udarbejdet af målerfirma samt afregning overfor

ejerne

6.3 Varsling af ændring af a’contobidrag

6.4 Bestilling af måleraflæsning ved salg

 

  1. Forsikringssager

7.1. Modtagelse af anmeldelse om skade og anmeldelse heraf til forsikringsselskab

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os