Forretningsbetingelser

Bankoplysninger
Husk venligst altid at oplyse fakturanummer eller sagsnummer ved overførsler.

Bank: Jyske Bank A/S, I. L. Tvedesvej 7, 3000 Helsingør
Reg.nr: 5050
Kontonummer: 1039452
Udenlandske overførsler
IBAN: DK3450500001039452
SWIFT: JYBADKKK
CVR.nummer: 26911672

Forsikringsoplysninger
Advokaterne hos ANDERSEN ADVOKATER er dækket via lovpligtig ansvarsforsikring og garantistillelse i Tryg under policenr. 674-8.103.690.363. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Forretningsbetingelser
Følgende forretningsbetingelser regulerer grundlaget for ANDERSEN ADVOKATER juridiske rådgivning, medmindre andet er aftalt.

 1. Vores rådgivning
  Advokaterne hos ANDERSEN ADVOKATER er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.Vores rådgivning er baseret på danske ret, og vi er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. I overensstemmelse med det Danske Advokatsamfunds regler undersøger ANDERSEN ADVOKATER ved modtagelsen af en sag, om der eksisterer interessekonflikter, der kan forhindre os i at påtage os sagen.
 2. Tavshedspligt
  Alle oplysninger modtaget fra eller om en klient i forbindelse med arbejdet for klienten behandles fortroligt. Alle partnere og medarbejdere i Andersen Advokater er pålagt tavshedspligt. Som led i ANDERSEN ADVOKATERS rådgivning behandler ANDERSEN ADVOKATER personoplysninger om den enkelte klient. Denne behandling er reguleret af persondataloven.
 3. Korrespondance
  ANDERSEN ADVOKATER korresponderer blandt andet via e-mail. Vores e-mailkorrespondance er som standard ikke krypteret, og Andersen Advokater er ikke ansvarlig for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge deraf. ANDERSEN ADVOKATER kan sende og modtage sikker post (krypteret). ANDERSEN ADVOKATERS sikker e-mail-adresse er: advokat@andersen-advokater.dk
 4. Immaterielle rettigheder
  ANDERSEN ADVOKATER klienter får de nødvendige rettigheder til det konkrete materiale, ANDERSEN ADVOKATER producerer til sagen, men ANDERSEN ADVOKATER bevarer de ophavsretlige rettigheder og andre immaterielle rettigheder for så vidt angår arbejder og materiale udviklet, designet, produceret eller på anden måde skabt af ANDERSEN ADVOKATER i løbet af den periode, hvor ANDERSEN ADVOKATER har rådgivet klienten.
 5. Dokumenter
  Alle dokumenter opbevares i løbende år + 5 år fra fakturadato, hvorefter de makuleres, medmindre andet er aftalt med klienten.
 6. Fakturering og forudbetaling
  Fakturering sker generelt på grundlag af en række faktorer, herunder medgået tid, sagens udfald, dens størrelse og kompleksitet, graden af specialistviden, det med varetagelsen af sagen forbundne ansvar, tidspres mv.ANDERSEN ADVOKATER fakturerer som udgangspunkt når opgaven er fuldført, medmindre der er indgået aftale om anden faktureringsordning. Moms tillægges fakturaen i henhold til det foreskrevne afgiftsgrundlag på det pågældende tidspunkt. Betalingsbetingelserne er netto 10 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven.Udlæg og omkostninger (f.eks. retsafgifter, oversættelse, samt omfattende fotokopiering) afregnes separat.ANDERSEN ADVOKATER kan kræve forudbetaling af honoraret eller af udlæg og omkostninger, før arbejdet med opgaven påbegyndes.
 7. Klientmidler
  Alle klientmidler, der betros ANDERSEN ADVOKATER, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Klienten tilskrives renter efter gældende regler. Forudbetaling anvendes til udligning af honorar og udlæg, medmindre andet aftales.
 8. Ophør af repræsentation
  ANDERSEN ADVOKATER kan se sig nødsaget til at ophøre med at repræsentere en klient, f.eks. hvis klienten misligholder disse betingelser, er under konkurs eller er insolvent, eller hvis betaling ikke finder sted i henhold til vores betingelser.
 9. Lovvalg
  Ansvaret i forbindelse med ANDERSEN ADVOKATER rådgivning er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister herom kan alene indbringes for de danske domstole.Regler, der regulerer advokater, kan du herudover læse på Advokatsamfundets hjemmeside. Regler vedrørende klageadgang finder du på Advokatnævnets hjemmeside

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os